ΤΟ ΠΜΣ ΙΦΕΤ

Το ΠΜΣ «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης αφορά την κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν

  1. Tην κατανόηση των θεμελιωδών ιδεών στην επιστήμη και την τεχνολογία
  2. Tην κριτική θεώρηση για τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος 
  3. Tην ανάπτυξη της ικανότητάς τους να εκφέρουν υπεύθυνες γνώμες για την ερευνητική και τεχνολογική πολιτική, μέσω σχετικών ενημερωτικών διαλέξεων ή γραπτών προτάσεων για τις κατευθύνσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η πολιτική αυτή.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στην Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, καθώς και στην προσφορά εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες, ώστε να καταστούν ικανοί να συμβάλουν στην οικονομική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει στη μελέτη θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη επιστημονικών θεωριών και τεχνολογικών εφαρμογών, τον τρόπο αλληλεπίδρασης κοινωνικών αξιών και επιστημονικών θεωριών, τον ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στις δημοκρατικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ, οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, σε κάποια από τα οποία ενδεχομένως εισήχθησαν κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους, αλλά, κυρίως, θα έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένα θέματα, όπως θέματα που αφορούν την εφαρμογή των νόμων σε σχέση με την επιστήμη και την τεχνολογία, τις αξίες στην επιστημονική και τεχνολογική πρακτική, τη διάκριση της επιστήμης από την ψευδο-επιστήμη, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις τεχνοεπιστήμες, τη μελέτη της μεταηθικής κατά τον εικοστό αιώνα κ.ά.

Tο ΠΜΣ στηρίζεται στη διεπιστημονικότητα, δηλαδή στην αλληλεπίδραση επιστημόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, που έχουν ως κοινό στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη, τον τρόπο λειτουργίας, τις εφαρμογές και τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες της επιστήμης και της τεχνολογίας, επιδιώκοντας την άρτια κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να καταστούν ικανοί να εκφέρουν υπεύθυνες γνώμες για ζητήματα επιστημονικής και ερευνητικής πολιτικής και να προβαίνουν σε κριτικές θεωρήσεις για το ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στις ανθρώπινες κοινωνίες.